ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง สำนักราชเลขาธิการ

Print

คุณจันทนี ธนรักษ์

รองราชเลขาธิการ 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๒๐ ๗๒๐๐ ต่อ ๒๙๒๓

โทรสาร : ๐๒ ๒๒๐ ๗๓๐๐

E-mail : chantanee.th@ohm.go.th

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักราชเลขาธิการ

       การกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักราชเลขาธิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักราชเลขาธิการ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารระดับประเทศ จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโนยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักราชเลขาธิการ ได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการถวายงาน และประสานงานระหว่างหน่วยงาน

และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ”

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89_3
วันพุธ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
3